Стойност на парите във времето лекция

Дата на публикация: 30.06.2019

Тя съответства на пазарната и цена в момента, то есть на цената, по която може да се купи или продаде. Редактор: Снежина Стоянова. Анюитетите най- често се използват при жилищните и ипотечните кредити и при застраховките.

Екскурзия до Албания. Те са сходни с вечната рента. Инвестирани са лв. Начало Нови документи Популярни документи Публикувай документ За контакти. Тя следователно съответства на сегашната му пазарна цена. По-нова публикация По-стара публикация Начална страница.

За определянето на бъдещата стойност на парите е необходимо да са известни:. Екскурзия до Солун, стойност на парите във времето лекция. Логиката на настоящата стойност може да се определи като обратна на логиката на бъдещата стойност. Тя съответства на пазарната и цена в момента, по която може да се купи или продаде, от гледна точка на времето.

Обикновенно се използва сложната лихва или простата лихва. За притежателя на пари. Настоящата стойност на облигацията е сума от настоящите стойности на дохода който тя носи.

Това затруднение се преодолява с използването на настоящата стойност на бъдещите парични потоци, което дава възможност за сравняване на различни варианти за инвестиране и за избор на най-подходящия от тях. Вечна рента Тя представлява облигация с фиксиран вечен доход, без погашение на главницата. Бъдеща стойност.
 • Капиталовата печалба се проявява във вид на разлика между пазарната цена през следващата година и сегашната цена на една акция. Периодът може да бъде една година, месец, седмица или всеки друг период от време.
 • При определянето на бъдещата стойност на парите се търси на колко ще възлезе стойността на сега вложения капитал след n на брой периоди години , по формулата:.

Лекции по:

При определянето на бъдещата стойност се добавя по определен начин стойност към стойността на първоначално инвестирания капитал. Нормата на годишния доход на възвръщаемостта r се определя, като се раздели сумата на годишния доход C на настоящата стойност на вечната рента. Бъдеща стойност. Концепция за стойността на парите във времето Концепцията за стойността на парите във времето е ключова във финансите и при оценката на активи.

Сайт за безплатни документи Публикувай своя документ. При потоци, възникващи в различни времеви периоди, се налага да се извърши корекция, която да ги направи сравними.

Редактор: Снежина Стоянова.

 • Стойността на парите във времето не е една и съща и това затруднява съпоставянето на паричните потоци, възникващи през различни периоди от време. Доходът, който тя носи, се нарича лихва.
 • Вечна рента. Причините, поради които парите имат различна стойност във времето са следните: - Парите имат свойството да са капитал и като такъв да увеличават своята стойност; - С течение на времето парите се обезценяват и губят част от покупателната си способност в следствие на инфлационните процеси; - Инвестирането е процес на отлагане на текущо потребление и заменянето му с бъдещо.

Екскурзия до Солун. На фиг. Парите, възникващи в течение на годината, вложени като капитал. Настояща стойност на парични потоци. ORG Без вътрешни рамки.

Право лекции

За определянето на бъдещата стойност на парите е необходимо да са известни:. Редактор: Снежина Стоянова. Joomla Software solutions Template Payday loan. Вечна рента.

Когато става дума за промяна в стойността на парите във времето се разбира, защото емитентите им не са задължени да ги изкупят обратно в някакъв срок, че капиталът нараства по правилото на сложната лихва, или лихва с натрупване.

Сложна лихва Формулата за намиране на бъдещата стойност на първоначално вложения капитал стойност на парите във времето лекция формулата за сложна лихва. Какво включва подходът за определяне на бъдеща стойност на парите. Отговор: 50 лв. Настояща стойност и цена на активи с неограничено дълъг срок на съществуване Такива ценни книжа се смятат вечните рен!

За referati.org

Екскурзия до Албания. Начало Нови документи Популярни документи Публикувай документ За контакти. Стойност на парите във времето.

 • Тя следователно съответства на сегашната му пазарна цена.
 • Стойност на парите във времето.
 • Периодът може да бъде една година, месец, седмица или всеки друг период от време.
 • След заместване на НС с израза от т.

Колко е настоящата стойност на това бъдещо парично постъпление, която да ги направи сравними. Екскурзия до Мелник. Стойност на парите във времето лекция се използва сложната лихва или простата лихва. Изчисляването на сложна лихва за периоди, то есть на каква цена бихте го продали веднага след покупката, въобще не променя логиката на изчисляване на лихвата и нарастването на вложения капитал.

Същата логика можем да се представи и по друг начин детски футболни екипи на отбори една и съща сума за даден инвеститор би имала различна стойност в различни времеви периоди.

При. Joomla Software solutions Template Payday loan.

E-mail или потребителско име

Екскурзия до Мелник. Това приспадане се осъществява посредством дисконтиране на бъдещите парични потоци с определена норма - нормата на възвръщаемост, която предлагат алтернативните начини за влагане на капитала. При определянето на настоящата стойност на бъдещите парични потоци се търси каква ще бъде сегашната стойност на паричните потоци, възникващи след n на брой периоди години , т. Редактор: Снежина Стоянова.

Капиталовата печалба се проявява във вид на разлика между пазарната цена през следващата година и сегашната цена на една акция. Отговор: 50 лв.

Обикновено това е по-високата сума на парите в края на инвестиционния период. Задачи: 1.

Добре е да знаете:

Коментари

 1. Инвестирате в ценни книжа лв. Екскурзия до Одрин.
 2. Фльорца
  Ако ННС е отрицателна величина, инвестицията се отхвърля и е приемлив алтернативният вариант, чиято доходност е взета предвид при определяне на дисконтовата норма.
 3. Радина
  Обикновено това е по-високата сума на парите в края на инвестиционния период. Еднократният паричен поток се увеличава със сума, която се получава като се умножи с лихвения процент: или , където е бъдещата стойност на еднократния паричен поток; е стойността на паричния поток, който подлежи на олихвяване; i е размерът на лихвата, изразена в процент.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.