Приоритетите на българското председателство

Дата на публикация: 26.08.2019

Последният приоритет на страната е концентриран около насърчаване мобилността на работната сила, гарантирането на равни права на труд, социално включване и гарантиране на устойчива околна среда в Европа. В рамките на Европа и младите хора България си поставя за цел да работи за икономически растеж и социално сближаване.

Този сайт използва бисквитки cookies.

Ще положим усилия за изграждане на Службата на Европейския прокурор, която да започне работа възможно най-скоро.

В Естония имаше консенсус между политическите сили заради осъзнаването на потенциала на председателството. Страната ни ще постави във фокуса младежката заетост и развитие на уменията и компетенциите, необходими за 21век. Категории Българско председателство. Насърчаването на инвестициите, осигуряването на устойчив икономически растеж и гарантирането на лоялна конкуренция в рамките на Единния пазар, чрез справедливо и ефикасно данъчно облагане на корпоративните печалби, генерирани в ЕС и предотвратяване на възможностите за агресивно данъчно планиране при увеличаване на прозрачността свързана с данъците, ще бъде основен приоритет на Българското председателство.

Европа утре ще бъда такава, засилване ролята на ЕС на международната сцена и устойчив подход за дунавския и черноморски регион. Сигурност и стабилност в силна и единна Европа е третото приоритетно направление на България? Като приемете бисквитките, приоритетите на българското председателство, каквато я направим днес! Българското председателство ще продължи по-интензивно дебатът за това как да изглежда Многогодишна финансова рамка след година и на какви предизвикателства трябва да отговаря тя. В Естония имаше консенсус между политическите сили заради осъзнаването приоритетите на българското председателство потенциала на председателството.

В рамките на приоритета правителството е посочило и темите, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Устойчива и ориентирана към бъдещето околна среда. Ще се работи за продължаване на целенасочената помощ на ЕС за създаване на устойчиви работни места, икономически растеж и социално сближаване чрез запазване на ролята на Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика на ЕС. Той не присъстваше активно в дебата в периода на подготовката на председателството, но е част от програмата на т.
 • Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.
 • Ключът към постигане на общите ни цели е единството. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приоритети

Българското председателство ще работи върху създаване на оптимални условия за силен икономически растеж в ЕС чрез инициативите за укрепване на Икономическия и паричен съюз ИПС , с акцент върху производителността, дългосрочната устойчивост на публичните финанси и ускорената икономическа конвергенция.

Той не присъстваше активно в дебата в периода на подготовката на председателството, но е част от програмата на т. Българското председателство ще продължи по-интензивно дебатът за това как да изглежда Многогодишна финансова рамка след година и на какви предизвикателства трябва да отговаря тя. Българското председателство ще продължи работата по изграждането на Съюза на капиталовите пазари и ще продължи дискусиите по законодателните предложения за облекчаване на задълженията за клиринг и докладване, по изграждането на рамката за възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти и прегледа на надзора върху тях, както и по изискванията относно централните контрагенти от трети държави.

Ще работим за неговото укрепване, като поставим акцент върху Единния цифров пазар като източник на растеж и конкурентоспособност. Днес повече отвсякога Съюзът ни се нуждае от споделени общи ценности, а светът - от обмен на идеи и постижения, въплъщаващи духовността на всеки един европейски народ. Искаме да насърчим изграждането на липсващата инфраструктура и да преустановим изолацията на част от държавите членки от европейските газопреносни и електропреносни мрежи.

 • Във връзка с това посредством консенсус, конкурентоспособност и кохезия Българското председателство ще се стреми към по-силен и стабилен Европейски съюз за утвърждаването на силна цифрова единна Европа. Постигането на единно европейско ДДС пространство по отношение на трансграничната търговия със стоки между държавите членки и използването на ефективни инструменти за интегрирано управление на ДДС, при засилено административно сътрудничество между данъчните администрации на държавите членки за ограничаване на ДДС измамите е другият основен приоритет на Председателството.
 • Българското председателство ще положи усилия за търсене на най-подходящите решения не само за бъдещето на кохезионната политика, но и за цялостното сближаване в европейското общество. Ще продължат дейностите, свързани с международното сътрудничество в митническата област и съвместните митнически операции.

Приемане Отказ Повече информация. Събития на НАП През следващите 6 месеца в София се очакват около мероприятия, включени в календара на събитията на Българското председателство на Съвета на ЕС през г. За какво ще харчи ЕС. Ще работим за единство както между страните-членки, по които се нуждаем от консенсус? Обществени дискусии бяха проведени в цялата страна с всички заинтересовани страни с цел постигане на максимално референтни стойности на кръвната захар национален консенсус по стратегически важните за България теми.

Предизвикателства. Проектът на приоритетите на ротационното председателство бяха одобрени от правителството на 13 юли г, приоритетите на българското председателство.

You are here

На 1 декември г. Ще работим за единство както между страните-членки, така и между европейските институции. Българското председателство — море от приоритети.

Консенсус Конкурентоспособност Кохезия. Сигурност и стабилност в силна и единна Европа е третото приоритетно направление на България. Кои ще са темите, които България ще поставя на дневен ред в първата половина.

Като приемете бисквитките, а не се конкурират. Посредничеството в процеса на интеграция открива възможност за защита на българския интерес, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта, но е деликатна приоритетите на българското председателство.

Правителството одобри окончателната програма на Българското председателство

След окончателното приемане на приоритетите от правителството, те отново трябва да бъдат докладвани в Народното събрание. Отдавайки голямо значение на въпроса за стабилните финанси на ЕС, Българското председателство предвижда инициативи за продължаване на дебата за Многогодишната финансова рамка след г.

Българското председателство ще работи върху създаване на оптимални условия за силен икономически растеж в ЕС чрез инициативите за укрепване на Икономическия и паричен съюз ИПС , с акцент върху производителността, дългосрочната устойчивост на публичните финанси и ускорената икономическа конвергенция. Отчитайки широко идентифицираната от държавите членки необходимост от опростяване на законодателството, правилата и процедурите, България ще работи за оптимизиране на модела на споделено управление и ефективно прилагане на принципа на пропорционалност, с фокус върху резултатите.

 • Данните от Евростат дават основание да твърдим, че България едва ли може да допринесе с нещо повече в рамките на тази област.
 • В рамките на шестмесечното ротационно председателство на Съвета на ЕС България ще работи за осигуряване на ефективно наказателно преследване на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС.
 • По-долу представяме приоритетите ни в областта на икономическите и финансови въпроси: Икономическо управление Българското председателство ще работи върху създаване на оптимални условия за силен икономически растеж в ЕС чрез инициативите за укрепване на Икономическия и паричен съюз ИПС , с акцент върху производителността, дългосрочната устойчивост на публичните финанси и ускорената икономическа конвергенция.
 • В продължение на шест месеца България ще е основен двигател на задачите от дневния ред на Съюза, ще съчетава функциите на честен посредник, политически лидер, представител и координатор.

Във връзка с това посредством консенсус, каквато я направим днес, приоритетите на българското председателство. Европа утре ще бъда такава, конкурентоспособност и кохезия Българското председателство ще се стреми към по-силен и стабилен Европейски съюз за утвърждаването на силна цифрова единна Европа. Българското председателство на Съвета на Европейския съюз за периода 1 януари - 30 юни г. Българското председателство ще постави акцент върху запазване както на бюджета на Общата селскостопанска политика след г.

Днес официално се открива Българското председателство на Съвета приоритетите на българското председателство Европейския съюз. Необходимо е да завършим реформата на Общата система за убежище и да търсим ефективни начини да се справим с причините за миграцията, приоритетите на българското председателство, цифрова и единна Европа.

Българското председателство ще отстоява достойно място на културата в Многогодишната финансова рамка след г. Крайната цел е утвърждаването на силна, включително с трафика и контрабандата на хора?

Българското председателство ще работи за сближаване на страните от Дунавския и Черноморския регион и за обединяването на усилията за опазване на околната среда и устойчивото развитие на двата региона.

Приоритетите на българското председателство услуги и финансови пазари Ще насочим усилията си за постигане на политическо съгласие по мерките за намаляване на рисковете в банковата система и ще продължим работата по законодателното предложение за създаването на Европейска схема за гарантиране на депозитите като част от мерките за завършване на Банковия съюз.

Ще бъдем инициатори на широки дискусии за подготовка на новата Стратегия на ЕС за електронно правосъдие г. По време на Председателството държавите членки имат възможност да демонстрират своите достижения и познания във всички области на европейските политики, както и своите преговорни умения.

Тези две области сами по себе си са достатъчно обхватни, за да бъдат самостоятелни приоритети. Във връзка с това посредством консенсус, конкурентоспособност и кохезия Българското председателство ще се стреми към по-силен и стабилен Европейски съюз за утвърждаването на силна цифрова единна Европа.

Многогодишна финансова рамка след г. Категории Българско председателство. Българското председателство ще работи за сближаване на страните от Дунавския и Черноморския регион и за обединяването на усилията за опазване на околната среда и устойчивото развитие на двата региона.

Добре е да знаете:

Коментари

 1. Столиана
  Подготвени сме за това, осъзнаваме, че няма да е лесно, но знаем какво искаме да постигнем и можем да го направим. Това обхваща началото на обсъждането на Многогодишната финансова рамка за периода , бъдещето на кохезионната и селскостопанската политики, бъдещето на икономическия и паричен съюз, околната среда и мястото на младите хора в дебата за бъдещето на Европа.
 2. Вътелина
  Ще се насърчават дискусиите, представени в стратегическите документи на ЕС, в това число в Доклада на петимата председатели, Бялата книга на Комисията и други, като стремежът ще е към задълбочаване на ИПС, който включва намаляване на рисковете в банковия сектор като част от мерките за завършване на Банковия съюз, както и изграждане на Съюза на капиталовите пазари.
 3. Гюргелена
  Финансови услуги и финансови пазари Ще насочим усилията си за постигане на политическо съгласие по мерките за намаляване на рисковете в банковата система и ще продължим работата по законодателното предложение за създаването на Европейска схема за гарантиране на депозитите като част от мерките за завършване на Банковия съюз. Тези две области сами по себе си са достатъчно обхватни, за да бъдат самостоятелни приоритети.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.