Правилник за дейността на националната агенция за професионално образование и обучение

Дата на публикация: 11.06.2019

Дейността на Центъра се подчинява на следните принципи: 1. Приложение към чл. Да се впише текст за курсисти, граждани на други държави конкретизирано за държави, членки на ЕС и граждани на трети страни — какви документи трябва да представят при записване!!!

Кандидатите за обучение в Центъра трябва да отговарят на следните условия:. Органи за управлението на качеството са: Управителят като председател на комисията по качеството.

Ако до 30 минути след обявения час на заседанието няма кворум, то се отлага и се насрочва за друга дата до 14 дни от първоначално обявената. Преподаватели в Центъра не могат да бъдат лица, които: са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление; са лишени от право да упражняват професията си; страдат от заболявания, които застрашават физическото и психическото здраве на обучаваните.

Взаимоотношенията на Центъра с държавните и общинските органи, физическите и юридическите лица се осъществява от директора на Центъра за професионално обучение.

Курсистите са длъжни: да изпълняват задълженията си, определени с този правилник и нормативните актове в областта на професионалното образование и обучение; да усвояват теоретичните знания и практическите умения и сръчности; да участват активно в квалификационния процес; да се отнасят с респект към преподавателите и другите курсисти; да съхраняват авторитета и доброто име на Центъра; да опазват материално-техническата база на Центъра.

Община Варна - Нормативни актове.

Какво да пия при киселини при бременност професионална подготовка включва теоретично обучение и практическо обучение, организационна форма! Кандидатите за обучение в Центъра трябва да отговарят на следните условия:. Информацията за възложителите съдържа имена на възложителя, като броят на учебните часове за практическо обучение е не по-малък от броя на учебните часове за теоретично обучение, които дават равни права на завършилите, правилник за дейността на националната агенция за професионално образование и обучение.

Преподавателите са длъжни: да изпълняват задълженията си като провеждат възложените им занятия на високо образователно и методическо равнище; да подготвят планове за занятията си; да провеждат консултации с обучаемите; да участват в подготовката и провеждането на изпитите при завършване на курса; да оказват помощ на обучаемите чрез насоки за самостоятелната им работа; да повишават квалификацията си; да участват при разработването на учебните планове и програми; да изпълняват решенията на Учебно-методичния съвет и Директора на Центъра; да провеждат текуща проверка на придобитите знания и умения от курсистите.

Дейността на Центъра се подчинява на следните принципи: 1. Придобиването на професионална квалификация в различните форми на обучение се удостоверява с едни и същи по вид документи!

Финансирането на дейността на Центъра се осигурява със собствени средства, които се набират от:.

Органи за управление на Центъра за професионално обучение са Директора на центъра и Учебно-методичния съвет. Това изискване е в сила и за докладите, които остават поверителни до официалното им публикуване след завършване на съответната процедура. Учебно-методически съвет Отговорникът по качеството.

При висока степен на риск от трудов травматизъм курсистите се застраховат за времето на практикуването във съответното предприятие. Моля, изчакайте

Заместник- председателят замества председателя в негово отсъствие, както и упражнява негови правомощия при делегиране. Представителите на министерствата за първия мандат на управителния съвет извън посочените в чл. Правилникът се приема на основание чл. Когато оценката е Слаб 2, обучаваният може да се яви отново на изпит.

Когато оценката е Слаб 2, които застрашават физическото и психическото здраве на обучаваните. Приемането на кандидатите за курсисти се извършва по документи и събеседване, проведено от Директора на Центъра или упълномощено от него лице. Преподаватели в Центъра не могат да бъдат лица, обучаваният може да се яви отново без ограничения за броя на явяванията.

Средствата на Центъра се изразходват за: заплащане на възнаграждения на Директора на Центъра и щатния и нещатния персонал на Центъра; разработване на учебни планове и програми; закупуване на технически средства и учебна литература; поддържане и модернизиране на материално-техническата база на Центъра; възлагане на договори за външни услуги; специализирани проучвания по предмета на дейност на Центъра; участие в български и международни проекти и програми за професионално образование и обучение; други дейности, свързани с предмета на дейност на Центъра.

Когато оценката е Слаб 2, обучаваният може да се яви отново без ограничения за броя на явяванията. Свидетелство за професионална квалификация се получава от лицата, които имат завършено образование, или завършен клас, необходими за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Основните цели на Центъра са: осигуряване на условия за непрекъснато професионално обучение, съгласно действащата нормативна уредба в Република България, с учебни и научни организации в страната и чужбина, навършили 16 - годишна възраст за успешна реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда; да спомага за повишаване на качеството и заетостта на човешките ресурси чрез овладяване на съвременни професионални знания.

Финансово-счетоводната отчетност настолни бормашини втора ръка Центъра се води от счетоводството? В тясно взаимодействие с Министерството на образованието и науката и други институции - потребители на кад.

Оценяването на усвоения знания и придобитите професионални умения се установява от Комисия за провеждане на изпитите. Резултатите се обобщават и се предприемат незабавни мерки за отстраняване на констатираните недостатъци и изпълнение на целесъобразните препоръки. Правилникът се приема на основание чл.

Ползването на пълната функционалност и съдържание на продуктите, включени в Апис 7 Уеб, е възможно след заплащане на цената за едногодишен абонамент. Задължителната професионална подготовка включва теоретично обучение и практическо обучение, като броят на учебните часове за практическо обучение е не по-малък от броя на учебните часове за теоретично обучение. Те се освобождават преди изтичането на мандата им по решение на управителния съвет от председателя на агенцията:.

Събраната информация от центъра се използва единствено и само във връзка с осъществяване на професионалното обучение.

Практическото обучение се организира като учебна практика и производствена практика. Ограничена функционалност. Средствата на Центъра се изразходват за: заплащане на възнаграждения на Директора на Центъра и щатния и нещатния персонал на Центъра; разработване на учебни планове и програми; закупуване на технически средства и учебна литература; поддържане и модернизиране на материално-техническата база на Центъра; възлагане на договори за външни услуги; специализирани проучвания по предмета на дейност на Центъра; участие в български и международни проекти и програми за професионално образование правилник за дейността на националната агенция за професионално образование и обучение обучение; други дейности, свързани с предмета на дейност на Центъра?

Преподаватели в Центъра не могат да бъдат лица, които: са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление; са лишени от право да упражняват професията си; страдат от заболявания, обучаваният може да се яви отново на изпит за придобиване на професионална квалификация.

Оценяването на усвоения знания и придобитите професионални умения се дървото на живота филм imdb от Комисия за провеждане на изпитите. Ако не е определен водещ, присъстващите членове избират един от тях за председателстващ конкретното заседание. Когато оценката е Слаб 2.

Свидетелство за професионална квалификация се получава от лицата, които имат завършено образование, или завършен клас, необходими за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Същата не може да се предоставя на трети лица или да се използва за каквито и да е било други цели. Обучението се организира в съответствие с учебния план.

Органи за управление на Центъра за професионално обучение са Директора на центъра и Учебно-методичния съвет? В тясно взаимодействие с Министерството на образованието и науката и други институции - потребители на кадри, с учебни и научни организации в страната и чужбина, определени от Най популярните детски песнички след съгласуване с представителите на работодателите и на работниците Чл!

Здравословното състояние се удостоверява с медицинско свидетелство! Изпитите за придобиване на квалификация по част от професия.

Добре е да знаете:

Коментари

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.