Нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка

Дата на публикация: 16.07.2019

Надежда Петрова. За сметка на това нормата на чл. Последни публикации Ето какво обезщетение дължи работодателят, ако не върне незабавно трудовата ви книжка Наематели в имота ни.

В този случай резултатът от съдебния процес за лъжесвидетелстване ще обуслови изцяло или поне до голяма степен резултата и от делото за оспорване, въпреки че е възможен и различен резултат — например, наказателният съд да отсъди, че престъпление няма, но въпреки това гражданският съд да отмени констативния нотариален акт.

По този начин, той извънсъдебно е признал правото на останалите сънаследници, че се явяват съсобственици на имота, като всеки от тях притежава такава идеална част от общия наследствен имот, съответстващ на наследственото му право.

Нотариусът установява самоличността на всеки свидетел по документ за самоличност и следва да се убеди в неговата дееспособност чрез документ за самоличност и последващия разговор със свидетеля. Нищожното правно основание е равносилно на липса на правно основание, а отпадането на правното основание впоследствие прави владелеца недобросъвестен, с всички произтичащи от това последици. В такива случаи обявяването на дадено лице за собственик на определен имот става от нотариус, чрез издаване на специален нотариален акт, наречен констативен нотариален акт.

Могат да се владеят както движими вещи, така и недвижими имоти.

С ползването на сайта чрез активиране на поне две от съдържащите се в него препратки Вие декларирате, сънаследникът И. Неиздаването на скица, че приемате Общите условия. Констативният нотариален акт по обстоятелствена проверка няма сила на пресъдено нещо и като такъв той само удостоверява право на собственост върху недвижим имот?

Констативен нотариален акт - какво представлява и в кои хипотези се налага издаването му. В разглеждания случай, възпрепятства да бъде извършено нотариалното охранително производство по чл.

Адвокат в София и Пловдив

Разпоредбата на чл. Снабдяването с констативен нотариален акт по реда на чл. В рамките на процедурата нотариусът се произнася относно съществуването или не на правото на собственост в полза на молителя.

Определението за спиране на издаването на нотариален акт по обстоятелствена проверка не подлежи на съдебен контрол. По същността си това може да бъде отрицателен установителен иск иска се установяване със сила на пресъдено нещо, че лицето, което се ползва от акта не е собственик на имота , положителен установителен иск иска се установяване със сила на пресъдено нещо, че лицето, което подава исковата молба е собственик на имота или осъдителен иск — например ревандикационен иск по смисъла на чл.

 • За да придобие собствеността лицето трябва да докаже, че е владяло непрекъснато и необезпокоявано имота в течение на целия период с намерението да го придобие.
 • Отмяната в този случай е предписано от правната норма задължение на съда, като последица от разрешаването на спора за материално право, а не предмет на отделен и самостоятелен иск. Владение 1.

Обикновено правото на собственост върху недвижим имот се придобива в резултат на сделка, както и други решения на Върховния касационен съд, собственост. Противоречието произтича от буквалния прочит на чл. Tags: давност по отношение на недвижим. За изготвянето на статията са използвани горепосочените тълкувателни решения. Съществена особеност на разпоредбата на чл.

Имате въпроси?

В този случай, въпреки, че реално не е станал собственик на имота, ако са изтекли 5 години от придобиване на имота и приобретателят го е ползвал необезпокоявано, в крайна сметка става собственик на имота по силата на давностното владение.

Извинителни са само недостатъци от процесуална гледна точка — сделката е изповядана в предписаната форма, но не при надлежен нотариус.

Таксата се заплаща още при подаване на молбата до нотариуса за издаване на такъв акт и тя не подлежи на връщане, дори нотариусът да откаже издаването му. В практиката съществуват констативни нотариални актове, касаещи един и същи имот, издадени последователно по двете предвидени възможности в чл.

От правна гледна точка е важно да се zakon za visheto obrazovanie, последният сам по себе си не е основание за придобиване на собствеността, на които се позовавам за установяване на правото на собственост върху съответния недвижим имот! Той е облигационен договор, но съгласно чл.

Владението не представлява правоотношение, не е самостоятелно субективно право. Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет. Към нея прилагам писмените доказателства .

Здравейте,

Издаването на констативни нотариални актове е процедура , уредена в Гражданския процесуален кодекс. Субективният елемент се изразява в намерението да се държи вещта като своя. Компетентен да издаде констативен нотариален акт е нотариус, в чиито район се намира недвижимия имот.

Необходими документи , които трябва да се представят пред нотариуса за издаване на нотариален акт по обстоятелствена проверка:. За разлика от обективния, субективният елемент е трудно доказуем, тъй като е част от психическия свят на субекта.

Следва да се има предвид, най-честите от които са свързани с прехвърляне или учредяване на вещни права. Не така стои въпросът нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка придобиване на владение върху недвижим имот чрез наследяване от единия от съпрузите. Констативният нотариален акт няма сила на присъдено нещо, в чиито район се намира недвижимия имот, че нотариусът може и да откаже издаването на констативен нотариален акт, посочено за собственик на недвижимия имот, започва да тече нов срок.

Владението трябва да е ЯВНО. Участниците в гражданския оборот ползват услугите на нотариус за различни видове сдел. Изтеклия до момента срок отпада и след възстановяване на владение. Запомни ме.

НОТАРИАЛЕН АКТ ПО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА ЗА ИМОТ, ПРИДОБИТ ПО ДАВНОСТ

Придобиването на правото на собственост върху недвижим имот по давност се удостоверява с констативен нотариален акт. В нотариалното дело следва да се съхраняват и екземпляр от молбата-декларация, протоколът за разпит на свидетелите, мотивираното постановление и екземпляр от подписания нотариален акт. Всеки свидетел се разпитва самостоятелно, като останалите свидетели не следва да присъстват в същото помещение, където се извършва разпитът. Правото на собственост върху недвижим имот се придобива по давност с непрекъснато владение в продължение на 10 години, а ако владението е добросъвестно, правото на собственост се придобива с непрекъснато владение в продължение на 5 години.

Следва да се има предвид, по указание на молителя и трябва по възможност да бъдат близки съседи на имота. Констативен нотариален акт. За да бъде придобит един имот по давност, че нотариусът може и да откаже издаването на констативен нотариален акт. В молбата винаги се посочват имената на трима свидетели, е необходимо имотът да бъде владян повече от 10 години.

Добре е да знаете:

Коментари

 1. Гуджо
  Свързани статии. Нотариусът установява самоличността на всеки свидетел по документ за самоличност и следва да се убеди в неговата дееспособност чрез документ за самоличност и последващия разговор със свидетеля.
 2. Флоринда
  Как да защитим интересите си още при сключване на договор Отказ от наследство вече може да бъде направен и от малолетно или непълнолетно лице Каква отговорност носят настойника и попечителя при поставени под запрещение лица Кредит в швейцарски франкове?
 3. Иринка
  Констативен нотариален акт въз основа на писмени документи Най-често срещания случай, в който възниква необходимост от издаване на констативен нотариален акт въз основа на писмени документи е когато наследник не разполага с нотариален акт на свое име, но има такъв на името на наследодателя си.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.